Az alábbi pár másodperces felvételrészletből — amely 2019. február 28-án készült — jól látható, milyen színvonalon folynak a képviselő-testületi ülések Bekecsen.

A kirohanás előzménye, hogy 2019 elején, élve az Infotv. adta jogommal, kikértem néhány 2018-as testületi ülés felvételét, ami egyes képviselőket szemmel láthatóan érzékenyen érintett. Válaszul a rákövetkező ülésen…

Az önkormányzatok testületi ülései alapvetően nyilvánosak. A bizonyos esetekben, jól meghatározott feltételek mellett elrendelhető zárt ülésektől eltekintve az állampolgárok szabadon beülhetnek és személyesen hallgathatják ezeket az eseményeket, még ha a lehetőséggel ritkán és kevesen is élnek az emberek, nem kis részben azért, mert az ülések általában munkaidőben kerülnek megtartásra.

Visszatérve…

Nagy Gábor

Mérnök informatikus, vállalkozó.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store