“Leütöttük Nagy Gábort“— így zajlik egy testületi ülés Bekecsen

Részlet a Bekecsi Hírmondó 2019. 3. számából

--

--

Mérnök informatikus, vállalkozó.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nagy Gábor

Nagy Gábor

Mérnök informatikus, vállalkozó.